Główna - Praca

Praca

Aktualnie trwające nabory

Firma Stanisław Głowacz F.H.U. JMS poszukuje kandydatów z uprawnieniami na stanowiska kolejowe:

 • dyżurny ruchu
 • kierownik pociągu
 • ustawiacz
 • manewrowy
 • rewident taboru
 • automatyk
 • toromistrz
 • dróżnik przejazdowy
 • prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe
 • maszynista.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: biuro@kursykolejowe.pl

Na powyższe stanowiska prowadzimy rekrutację ciągłą.

 

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przez JMS

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji, w których dobrowolnie chce Pani/Pan wziąć udział poprzez wysłanie swojego zgłoszenia/aplikacji/CV.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie i zamieszczenie klauzuli następującej treści:

Oświadczenie
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu/aplikacji/CV dla celów prowadzonej/ych przez Stanisława Głowacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Głowacz F.H.U. JMS rekrutacji na stanowisko/a ……wymienić stanowisko/a…….…….lub wpisać: zgodnie z posiadanymi przeze mnie kwalifikacjami.
Udzielona zgoda dotyczy rekrutacji prowadzonych obecnie oraz przyszłych rekrutacji.
Zgody udzielam do dnia* …………….

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, zaś wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem zgody.”

 

*Wskazać datę końcową. Brak wskazania daty będzie skutkował ewentualnym przetwarzaniem danych osobowych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez okres 3 lat od daty otrzymania zgłoszeniu/aplikacji/CV.

 

Administrator danych osobowych i jego obowiązki oraz prawa zgłaszającego

Z uwagi na z wyrażaną przez Panią/Pana (poprzez wysłanie zgłoszeniu/aplikacji/CV ze stosowną adnotacją) inicjatywę wzięcia udziału w procesie rekrutacji/zamiar zawarcia umowy uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Stanisław Głowacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Głowacz F.H.U. JMS z siedzibą w Krakowie, adres biura: ul. Mrozowa 31, 31-752 Kraków (dalej w skrócie: ”Administrator”).

Administrator posiada opracowany dokument pt. „Polityka Ochrony Danych Osobowych Stanisław Głowacz F.H.U. JMS”, a w sprawach ochrony danych osobowym można kontaktować się z Administratorem: mailowo na adres e-mail biura, bezpośrednio w siedzibie biura w godzinach jego pracy lub drogą pocztową. W przypadku kontaktu telefonicznego w sprawie danych osobowych z którymkolwiek z pracowników biura nastąpi przekierowanie do osoby zajmującej się obsługą praw związanych z ochroną danych osobowych. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu udziału zawarcia umowy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Administrator nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odbiorcy danych (tzn. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora): dane udostępniane są przez Administratora tylko sprawdzonym i wiarygodnym podwykonawcom (czyli partnerom Administratora świadczącym na jego rzecz wybrane usługi; zapewniającym standardy ochrony danych osobowych nie mniejsze niż Administrator).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:

Dane pozyskane w związku z procesem rekrutacji będą przechowywane przez okres wskazany w „Oświadczeniu” wypełnionym przez osobę udzielającą zgody na przetwarzanie danych, jeśli osoba ta nie wskazała w oświadczeniu daty końcowej, dane osobowe będą ewentualnie przetwarzane w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez okres 3 lat od daty otrzymania zgłoszeniu/aplikacji/CV.

Administrator Informuje o tym, że w firmie Stanisław Głowacz F.H.U. JMS przysługują Pani/Panu następujących prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych (jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne),
 3. prawo do żądania od Administratora usunięcia danych (żądanie może być skuteczne, gdy nie ma podstaw do przetwarzania danych),
 4. prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody).

Wyżej wymienione prawa można wykonywać między innymi przez kontakt z Administratorem: mailowo na adres e-mail biura, bezpośrednio w siedzibie biura w godzinach jego pracy lub drogą pocztową. W przypadku kontaktu w sprawie danych osobowych z którymkolwiek z pracowników biura nastąpi przekierowanie do osoby zajmującej się obsługą praw związanych z ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.